Algemene voorwaarden

Gratisdatingwebsite.nl is ontworpen om volwassenen op internet contact met elkaar te laten leggen. Door het doorlopen van de aanmeldprocedure en het aanklikken van de 'lid worden'-knop ga jij akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy beleid. Lees ze alsjeblieft aandachtig door.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het leveren van Gratisdatingwebsite.nl service aan leden. Bij inschrijving zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

1. Inschrijvingsvereisten

2. Je moet 18 jaar of ouder zijn om je in te schrijven.

3. Gedragsregels

Je zult Gratisdatingwebsite.nl niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen, die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen; het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot; auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten), diefstal, de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. mailbommen, computervredebreuk -hacken- via Gratisdatingwebsite.nl of internet, vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen, het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag, het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.

Indien je merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Gratisdatingwebsite.nl dien je zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan ons te melden.

Je zult je in je communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat je op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm.

Je stemt ermee in je niet meerdere malen op de service in te schrijven en zo te trachten hernieuwd gebruik te maken van de gratis kennismakingsperiode.

Ons privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de Gratisdatingwebsite.nl service. Door inschrijving verklaar je met dit beleid in te stemmen en je eraan te conformeren.

Je stemt ermee in om bij je basisinformatie, in foto velden, in vrije invoervelden en bij je profielen geen informatie zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, email adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijke herleidbare informatie te vermelden.

Je verklaart geen foto's van seksuele aard, jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan jijzelf op onze site te publiceren.

Je stemt ermee in om de ruimte die is bedoeld voor je foto niet te gebruiken voor animaties of andere afbeeldingen. Wij behouden ons het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen en/of profielen te weigeren of te verwijderen.

Je verklaart eerlijke en accurate informatie over jezelf te verschaffen.

Je stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als je omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door jou verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behouden wij ons het recht voor je inschrijving te beëindigen en je verdere toegang tot de site te weigeren.

Je stemt ermee in dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat je op onze site publiceert, alsmede je interacties met andere leden.

Je verklaart dat jouw inschrijving bij Gratisdatingwebsite.nl alleen door jou persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan jouw inschrijving te gebruiken en je mag je inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

Je verklaart Gratisdatingwebsite.nl op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen dan ook.

Je verklaart de persoonlijke gegevens van derden, waarover je via Gratisdatingwebsite.nl beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens je via Gratisdatingwebsite.nl beschikt.

Je verklaart geen junkmail, spam, kettingbrieven, mailings of bulk-verspreiding van email aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

Je stemt ermee in niet meer dan drie (3) emails binnen 24-uur te sturen naar dezelfde leden zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Dit email gedrag beschouwen we als het lastigvallen van anderen en wordt niet getolereerd.

Je verklaart je op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan je werkelijk bent. Dat houdt ook in dat je je niet als een andere lid of een werknemer van Gratisdatingwebsite.nl zult voordoen.

Je verklaart het gebruik van Gratisdatingwebsite.nl en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.

Het lidmaatschap is niet persoonlijk overdraagbaar.

4. Auteursrecht
Je stemt ermee in dat je zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, profielen van leden, redactionele artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

Er wordt je voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie verstrekt om software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te gebruiken voor Gratisdatingwebsite.nl .

Je onthoudt je van het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruik van Gratisdatingwebsite.nl .

Je onthoudt je van het aanbrengen van enige wijzigingen of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) de software en/of enige merken, copyright notices of andere aanduidingen.

Het is je niet toegestaan derden gebruik van de software en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

5. Privacy
Email-, en andere berichten die door jou aan andere leden worden verstuurd, en chatsessies tussen jou en een andere lid, worden door ons als privé, behandeld. Wij behouden ons het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen als omschreven in artikel 11 lid 2 en 3.

Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die je opgeeft zal worden gebruikt voor;

'Matching' processen. Dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat een lid van Gratisdatingwebsite.nl opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde persoonsgegevens (waaronder die van jou) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekende lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van het emailadres, mobiele telefoonnummer en eventueel de foto, is op dat moment opvraagbaar door het zoekende lid.

Het bestuderen van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals; hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen of columns zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door ons beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt ons in staat Gratisdatingwebsite.nl steeds meer op de wensen van onze klantenkring aan te passen.

Bij het aangaan van je lidmaatschap vermeld de gevraagde informatie, dit om de website zo veel mogelijk vrij te houden van nep-profielen.

Gratisdatingwebsite.nl is zo opgezet, dat emailcontact altijd via de site verloopt. Je krijgt hiervoor een intern mail-account. Email die je daar ontvangt kan je automatisch naar je eigen emailadres thuis, of op kantoor laten doorsturen. Doorgestuurde mail beantwoorden vanaf dit externe emailadres is anoniem. We raden je sterk af je privé, gegevens tijdens het chatten of mailen op de site uit te wisselen.

Je externe email-adres wordt door ons zonder je uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden bekendgemaakt. Bang voor ongewenste post (spam) hoef je dus niet te zijn!

We willen niet dat derden informatie over jou kunnen verkrijgen. Daarom staan we niet toe dat externe adverteerders zich rechtstreeks tot je richten en nemen we geen deel in banner-netwerken die klantprofielen opbouwen.

We registreren bij Gratisdatingwebsite.nl geen adres-, betalings- of creditcardgegevens. Onze website is geheel gratis!

Wij maken in de uitvoering van onze dienstverlening in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Van tijd tot tijd zullen we redactionele artikelen of commerciële aanbiedingen onder je aandacht brengen, waarvan we vermoeden dat je belangstelling daar naar uitgaat op basis van het door jou opgegeven profiel. Vooraf vragen we je altijd om aan te geven of je hier wel of niet in geïnteresseerd bent. Deze uitingen zullen je overigens uitsluitend via Gratisdatingwebsite.nl bereiken en nooit via derden.

Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door ons van je gegevens kunt je je wenden tot Gratisdatingwebsite.nl via (info@Gratisdatingwebsite.nl .nl).

6. Aansprakelijkheid
Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die je beschikbaar wordt gesteld door of via Gratisdatingwebsite.nl zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van ons, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Wij garanderen niet de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie. Wij onderschrijven deze niet, nemen deze niet over en zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door ons op de site is gezet of informatie die door ons aan jou is overgedragen.

Wij zijn verplicht ons in te spannen voor een degelijke beveiliging van Gratisdatingwebsite.nl . Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

Het gebruik van Gratisdatingwebsite.nl is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner. Wanneer de beoogde resultaten van Gratisdatingwebsite.nl tegenvallen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van je inschrijving.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die jou herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

Stalkers. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die Leden blijven achtervolgen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van door jezelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Wij raden je daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat je over jezelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Gratisdatingwebsite.nl biedt.

Wij garanderen niet dat Gratisdatingwebsite.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van ons jegens leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ons.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch zijn wij gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door electronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens leden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Gratisdatingwebsite.nl .

Je vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens Gratisdatingwebsite.nl , al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

7. Overmacht
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die ons niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder ons personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan ons levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie wij op enigerlei wijze afhankelijk zijn, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

Wanneer wij wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn zowel wij als jij bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van ons jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van jou, zullen steeds voor rekening en risico van jou zijn.

8. Technisch falen van de website
Wij garanderen niet dat Gratisdatingwebsite.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. We spannen ons in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

Het is mogelijk dat andere leden, onbevoegde gebruikers, of 'hackers' beledigend of obsceen materiaal op de site plaatsen of via Gratisdatingwebsite.nl doorzenden en dat je daardoor onvrijwillig met beledigende uitlatingen en obsceen fotomateriaal wordt geconfronteerd. Wij kunnen hiervoor geen verantwoording dragen noch aansprakelijk worden gesteld.

9. Restitutie
Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen. Onder meer in de volgende gevallen;

Wanneer je je lidmaatschap opzegt,

Wanneer je een partner hebt gevonden, waardoor verdere continuering van Gratisdatingwebsite.nl niet gewenst is,

Wanneer Gratisdatingwebsite.nl niet, of niet volledig, beschikbaar is,

Wanneer je lidmaatschap onder omstandigheden genoemd in artikel 11.2 of 11.3 wordt beëindigd.

10. Onze rechten
Wij behouden ons het recht voor leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

De voorwaarden en omstandigheden van de overeenkomsten tussen jou en ons kunnen elk moment onderhevig zijn aan veranderingen en worden 24 uur nadat je hierover geïnformeerd bent van kracht.

Wij houden ons het recht voor, maar hebben hiertoe geen verplichting, om berichten (vrije voor iedereen leesbare tekstvelden) en beeldmateriaal dat op het openbare gedeelte van de site wordt geplaatst, te bekijken en te lezen, en wij hebben het recht om materiaal te verwijderen dat in strijd is met wettelijke bepalingen of bepalingen uit deze voorwaarden.

11. Beëindiging lidmaatschap
Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. We hebben geen trucjes om het opzeggen van je lidmaatschap moeilijk te maken. Als je wilt opzeggen kan dat met één muisklik.

Wij zijn gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Gratisdatingwebsite.nl geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien je één of meer van je verplichtingen jegens ons niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/email gedrag, die ons via andere leden bereiken, het achterblijven van betalingen van je lidmaatschap of pogingen van je om je lidmaatschap over te dragen. Je bent je ervan bewust en gaat ermee akkoord dat beëindiging zonder je er rekenschap van te geven kan plaatsvinden en je gaat er tevens mee akkoord dat wij je bestanden onmiddellijk verwijderen en je verdere toegang tot Gratisdatingwebsite.nl zullen onthouden.

Wij zijn gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval je een zedenmisdrijf hebt begaan, onder curatele bent gesteld, onder bewind bent gesteld, in aanmerking bent gekomen voor de schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat je anderszins niet aan de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen zal voldoen.

12. Slotbepalingen
Wanneer Gratisdatingwebsite.nl wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen jou en ons bestaan over op deze andere rechtspersoon.

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Op betrekkingen tussen jou en ons is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen jou en ons worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel, ter keuze van ons, bij de bevoegde rechter van jouw woonplaats.